Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest całkowicie bezskuteczna tzn. za okres dwóch ostatnich miesięcy nie wyegzekwowano należnych dziecku alimentów. Fundusz przysługuje na dzieci do ukończenia przez nie 18roku życia albo w przypadku, gdy się uczą w szkole lub w szkole wyższej, do 25roku życia. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje bez względu na wiek.

O świadczenie z funduszu alimentacyjnego możesz się ubiegać, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.

Świadczenia z funduszu przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, nie więcej niż po 500 zł miesięcznie na każde z uprawnionych dzieci.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli dziecko:

 • zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo
  w rodzinie zastępczej
 • zawarło związek małżeński


CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń pobiera się i składa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochocinie. Świadczenia przyznawane są od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z kompletem dokumentów .

Świadczenia z funduszu ustalane są na okres świadczeniowy, który obecnie trwa od 1 października do 30 września roku następnego.

W przypadku uzyskania dochodu osoba uprawniona do świadczeń ma obowiązek poinformować o tym Ośrodek Pomocy Społecznej. Nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami.

Uzyskaniem dochodu jest :

 • zakończenie urlopu wychowawczego,
 • uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • uzyskanie świadczenia rodzicielskiego lub zasiłku macierzyńskiego,
 • uzyskanie stypendium doktoranckiego.


Dokumenty niezbędne do ubiegania się o świadczenia z funduszu

alimentacyjnego w okresie świadczeniowym

● dowód osobisty, w przypadku cudzoziemców – karta pobytu (oryginał do wglądu);

● orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej (kopia +oryginał do wglądu);

●  prawomocny wyrok Sądu o rozwodzie lub separacji (kopia +oryginał do wglądu);

●wyrok o zasądzonych alimentach opatrzony klauzulą wykonalności (kopia +oryginał do wglądu);

●prawomocny wyrok sądu rodzinnego o przysposobieniu dziecka lub ustanowieniu opiekuna prawnego dla dziecka (kopia +oryginał do wglądu);

●  oświadczenie na urzędowym druku o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej;

●upoważnienie od osoby pełnoletniej uprawnionej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla rodzica składającego wniosek do złożenia wniosku,pobierania świadczeń oraz reprezentacji w sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego;

●  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

● oświadczenie o dochodzie członków rodziny nie podlegającym opodatkowaniu, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy(wyłącznie na druku urzędowym);

● zaświadczenia albo oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;

●w przypadku utraty dochodu – dokument potwierdzający utratę dochodu (świadectwo pracy, decyzja o wyrejestrowaniu z ewidencji działalności gospodarczej, decyzja o odmowie przyznania prawa do renty/emerytury, decyzja o rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy i przyznaniu/odmowie przyznania prawa do zasiłku );

●w przypadku uzyskania dochodu – umowa o pracę, umowa zlecenie,umowa   o dzieło (kopia + oryginał do wglądu) oraz zaświadczenie o wysokości dochodu netto za drugi miesiąc pracy, decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kopia + oryginał do wglądu) oraz oświadczenie o dochodzie uzyskanym w drugim miesiącu prowadzenia działalności gospodarczej;

●zaświadczenie od właściwego komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych obejmujące okres ostatnich dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów(wyłącznie na druku urzędowym);

●informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą lub o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:

-brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia;

-brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

●zaświadczenie od właściwego komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych lub kwocie alimentów wyegzekwowanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

●dokumenty potwierdzające wysokość otrzymywanych lub świadczonych alimentów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy tj. przekazy pocztowe,wyciągi bankowe – (kopia + oryginał do wglądu);

●w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego za rok kalendarzowy poprzedzający okres świadczeniowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni;

●umowa dzierżawy – w przypadku oddania całości lub części znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

UWAGA!!!

Jeżeli którykolwiek z członków rodziny:wyjechał za granicę w celach zarobkowych, uzyskał inny dochód lub go utracił,zawarł związek małżeński, wystąpiła zmiana w liczbie członków rodziny, uzyskano wyrok/ugodę o podwyższeniu lub obniżeniu alimentów lub został uchylony obowiązek alimentacyjny, pełnoletnie dziecko zostało skreślone z listy uczniów/studentów,zaprzestano opłat związanych z pobytem dziecka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej,placówce opiekuńczo-wychowawczej lub innej instytucji zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie albo wystąpiły inne zmiany mające wpływ na prawo do świadczeń

PRZYJDŹ I POINFORMUJ

unikniesz zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z ustawowymi odsetkami!

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego.