Przysługuje jednorazowo w wysokości 1 000 złotych na każde żywe urodzone dziecko. Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo prawnemu . Od dnia 1 stycznia 2013 r. jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto.

          Wnioski o wypłatę świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia (nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia). Wniosek złożony po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.


            Zapomoga przysługuje, jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną może wystawić lekarz lub położna. Wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy i opieki medycznej nad kobietą w ciąży,uprawniającej do dodatku z tytuły urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. Nr. 183 poz. 1234).

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia dziecka.