Dodatek osłonowy. Edycja 2024

Od stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie. Wniosek o przyznanie dodatku, należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100 zł (gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca).
 2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500 zł na osobę (gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące).
 3. W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu członka rodziny przekracza ww. kryteria, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Dochód ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Uwzględniany jest dochód osiągnięty w 2022 roku. Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

Ponieważ dodatek ma obowiązywać przez pół roku, jego wysokość wyniesie połowę kwot, które obowiązywały w całym roku 2023 z uwzględnieniem waloryzacji o urzędowo potwierdzony wskaźnik inflacji w 2022 roku, który wyniósł 14,4 proc.

Ile wyniesie dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Za jaki okres przysługuje dodatek mieszkaniowy i kiedy jest wypłacany?
Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski składa się w terminie do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpoznawane. Dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Informacja o przyznanym dodatku osłonowym

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będą przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku
o wypłatę dodatku osłonowego, informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochocinie, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Gdzie składać wniosek o wypłatę dodatku osłonowego?
Wnioski można składać:

 1. papierowo w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochocinie, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin. lub za pośrednictwem poczty.
 2. elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków oraz warunków przyznawania dodatku osłonowego można uzyskać pod nr tel. 23/6618001 wew. 47 lub 530 006 733 w czasie pracy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie.

WNIOSEK

KLAUZULA INFORMACYJNA – DODATEK OSŁONOWY


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie

ogłasza nabór na stanowisko asystent rodziny


Od 17 sierpnia 2022 r. gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, mogą składać wnioski o rządowe wsparcie w wysokości 3 tys. złotych. Rozwiązanie to jest wymiernym wsparciem dla wielu polskich rodzin w obliczu narastającego wzrostu cen węgla.

Wnioski o dodatek węglowy – podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, należy składać do urzędów gmin. Jego wzór jest jednolity dla całej Polski, by odciążyć gminy i przyspieszyć cały proces.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r. Dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel. Warunkiem jego otrzymania jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

– przypomniała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

W Polsce nadal 42% gospodarstw domowych korzysta z pieców węglowych. Przyjęta przez Sejm 22 lipca 2022 r. ustawa o dodatku węglowym wprowadza rozwiązania, które umożliwią dofinansowanie dla gospodarstw domowych, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi. 17 sierpnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska ws. wniosku o dodatek węglowy, które umożliwia gospodarstwom domowym ubieganie się o rządowe wsparcie.

Pobierz wniosek

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o dodatku węglowym

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent/inspektor ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych w MGOPS

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: referent/inspektor

 1. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych

 

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 2. Wymagania niezbędne:
 3. a) obywatelstwo polskie,
 4. b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. c) wykształcenie wyższe,
 6. d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
 7. e) nieposzlakowana opinia,
 8. f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 9. g) co najmniej 3 letni staż pracy.

 

 1. Wymagania pożądane;
 2. a) wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomiczne, administracyjne, prawnicze, humanistyczne,
 3. b) znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 4. c) znajomość ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz Rozporządzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy o Polityki  Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we  wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
 5. d) znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu  i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku,  zaświadczeniach, oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
 6. e) bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 7. f) dyspozycyjność, umiejętność organizacji własnej pracy, komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole,
 8. g)   bezkonfliktowość,
 9. h) poprawna komunikacja pisemna,
 10. i) zaangażowanie i terminowość wykonywania zadań,
 11. j) mile widziany staż pracy w administracji samorządowej.

                                                                                                                                                                                          

 1. Zakres wykonywanych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku:
 2. a) udzielanie informacji dotyczących prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. b) przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu  alimentacyjnego oraz gromadzenie wymaganych prawem dokumentów,
 4. c) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw dotyczących świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 5. d) przygotowanie decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń  z funduszu alimentacyjnego;
 6. e) przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu,
 7. f) przygotowywanie list wypłat przyznanych świadczeń,
 8. g) prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 9. h) współpraca w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
  z urzędem wojewódzkim,
 10. i) przygotowywanie sprawozdań, materiałów statystycznych i analitycznych;
 11. j) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, współpraca z sądem, komornikami, wprowadzenie danych do rejestrów dłużników,
 12. k) obsługa systemów teleinformacyjnych służących do wymiany informacji drogą elektroniczną w sprawie prowadzonych postępowań,
 13. l) obsługa mieszkańców w zakresie realizowanych zadań,

ł) realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanej z funkcjonowaniem Ośrodka.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie przy ul. Guzikarzy 9, pokój nr 6

Termin nawiązania stosunku pracy: 08.08.2022 r.

Stanowisko pracy związane jest głównie z pracą przy komputerze. Stanowisko pracy wyposażone jest w standardowe urządzenia biurowe przystosowane dla przeciętnego pracownika. Na stanowisku pracy brak jest jakichkolwiek specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom z niepełnosprawnością. Stanowisko pracy wyposażone jest w standardowe oświetlenie budynkowe spełniające normy pracy biurowej.

Wymiar czasu pracy –  pełen etat od poniedziałku do piątku, w godzinach 8;00– 16:00.

Pracodawca prowadzi Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 2. a) CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 3. b) list motywacyjny,
 4. c) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 5. d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 6. e) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślnie i że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,
 7. f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. g) oświadczenie o zdolności do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
 9. h) podpisana klauzula o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z   13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony
  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO (Dz. Urz. UE L 119 )
 10. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie MGOPS lub pocztą na adres: MGOPS Sochocin  ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin z dopiskiem:, ,Nabór na stanowisko referent/inspektor ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych” do dnia 1 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Na rozmowy zostaną zaproszone tylko osoby spełniające wymagania niniejszego naboru. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Ośrodka. Otrzymywanych dokumentów nie odsyłamy, można je odebrać osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochocinie, a po upływie 90 dni od daty ogłoszenia wyników naboru nastąpi ich zniszczenie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MGOPS Sochocin oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Sochocinie przy ul. Guzikarzy 9 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

                                                                                         Kierownik MGOPS

                                                                                          Joanna Załęcka

 

 


Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywatela Ukrainy – Одноразова грошова допомога громадянину України

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł
Одноразова грошова допомога в розмірі 300 злотих

Jednorazowe świadczenie 300 zł  może otrzymać Obywatel Ukrainy, którego:

 1. pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i któremu nadany został numer PESEL.

Одноразову допомогу у розмірі 300 злотих може отримати громадянин України, який:

 1. перебування на території Республіки Польща вважається законним відповідно до статті 2(1) Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави і кому присвоєно номер PESEL.

W praktyce jednorazowe świadczenie pieniężne otrzymają osoby, które wjechały do Polski w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i które posiadają nr PESEL, na podstawie wniosku złożonego w dowolnym organie wykonawczym gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz które deklarują zamiar pozostania na terytorium Polski (wówczas ich pobyt uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r.)

На практиці одноразову грошову допомогу отримають особи, які в’їхали до польської мови в період з 24 лютого 2022 року і мають номер PESEL, на підставі заяви, поданої до будь-якого виконавчого органу комуни на території Республіки Польща і які декларують намір залишитися на території польської (тоді їх перебування вважається законним терміном на 18 місяців з 24 лютого 2022 року).

Pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przeznaczona jest na utrzymanie, w szczególności na: żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Допомога у вигляді одноразової грошової допомоги в розмірі 300 злотих на одну особу призначена на утримання, зокрема на: продукти харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та житлові збори.

Jeśli Obywatel Ukrainy przebywa aktualnie na terenie miasta i gminy Sochocin wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochocinie, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Якщо громадянин України в даний час перебуває в місті та муніципалітеті, заяву про виплату допомоги необхідно подати до Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywatela Ukrainy do pobrania poniżej:

Заява про виплату одноразової грошової допомоги громадянину України, яку буде завантажено нижче:

WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE


Dodatek osłonowy

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju. Na ten cel przeznaczymy bezprecedensową kwotę ponad 4 mld zł.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),
 5. inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących wynikające z potrzeb zgłaszanych przez uczestników biorących udział w programie POPŻ.

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 1. dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 2. współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 3. oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 4. kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2021

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2021 – czerwiec 2022,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2021 – czerwiec 2022 (okres dystrybucji może ulec wydłużeniu- rozpoczęcie wydań luty 2022)

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Ciechanowie [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa mazowieckiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie (od 01.01.2022 – 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:[1]
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 28,17 kg w tym:
NAZWA ARTYKUŁU ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L) ILOŚĆ KG

NA OSOBĘ

CUKIER BIAŁY 4 1 4,00
GROSZEK Z MARCHEWKĄ 8 0,4 3,20
KASZA JĘCZMIENNA 2 0,5 1,00
KONCENTRAT POMIDOROWY 7 0,16 1,12
MAKARON JAJECZNY 9 0,5 4,50
MLEKO UHT 5 1 5,00
OLEJ RZEPAKOWY 4 1 4,00
POWIDŁA ŚLIWKOWE 5 0,3 1,50
FILET W OLEJU 5 0,17 0,85
SZYNKA DROBIOWA 6 0,3 1,80
SZYNKA WIEPRZOWA 4 0,3 1,20
 1. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021.
 2. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja. Posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 22,5 KG). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych.
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021a

[1] W okresie epidemiologicznym OPS/OPL może kwalifikować w sposób zdalny na podstawie złączników 5.1, 6.1, 7.1


PODPROGRAM 2020 – efekty

 

 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Ciechanowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinasowany
  z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej
  oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2021 – październik 2021.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, mus jabłkowy);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki owsiane, herbatniki maślane, kawa zbożowa),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet drobiowy, filet
  z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (fasolka po bretońsku).
 1. Pomoc żywnościowa trafiła do 326 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego.
 2. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

18,0896  ton  żywności;

1920 paczek żywnościowych;

 1. W ramach Podprogramu 2020 dla 93 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 5 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:
 • Niemarnowanie żywności – 2 spotkania dla 15 Uczestników
 • Wydawnicze – broszury dla 75 Uczestników
 • Warszaty „odSTRESowani” w formie warsztatów on line dla 3 uczestników

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2021

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2021 – czerwiec 2022,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  styczeń 2021 – czerwiec 2022

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Ciechanowie [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa mazowieckiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 28,17 kg w tym:
NAZWA ARTYKUŁU ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L) ILOŚĆ KG

NA OSOBĘ

CUKIER BIAŁY 4 1 4,00
GROSZEK Z MARCHEWKĄ 8 0,4 3,20
KASZA JĘCZMIENNA 2 0,5 1,00
KONCENTRAT POMIDOROWY 7 0,16 1,12
MAKARON JAJECZNY 9 0,5 4,50
MLEKO UHT 5 1 5,00
OLEJ RZEPAKOWY 4 1 4
POWIDŁA ŚLIWKOWE 5 0,3 1,50
FILET W OLEJU 5 0,17 0,85
SZYNKA DROBIOWA 6 0,3 1,80
SZYNKA WIEPRZOWA 4 0,3 1,20
 1. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021.
 2. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 22,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

Źródło: Podprogram 2021 – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)


Asystent rodziny z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
Kobieta, u której wyszły niepokojące badania prenatalne, rodzina, która wychowuje dziecko zmagające się z niepełnosprawnością i posiadająca zaświadczenie lekarskie* mogą skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta z ustawy „Za życiem”.
Zadania asystenta rodziny w ramach ustawy „Za Życiem”:
• Wsparcie i towarzyszenie emocjonalne.
• Pomoc w dotarciu do miejsc oraz specjalistów, gdzie rodzina może otrzymać wsparcie.
• Opracowanie wspólnie z kobietą w ciąży i/lub rodziną indywidualnego katalogu możliwego wsparcia.
• Załatwianie spraw w różnych instytucjach w imieniu rodziny na podstawie upoważnienia.
• Pomoc rodzinie:
1. w skutecznym przezwyciężaniu trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka,
2. w uzyskaniu wsparcia psychologicznego,
3. w uzyskaniu pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich
i uprawnień pracowniczych,
4. w dostępie do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.
Asystent pomoże w uzyskaniu informacji na tematy najbardziej doskwierające
w pierwszym etapie zmagania się z niepełnosprawnością. Natomiast na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać, w imieniu wnioskodawcy, niektóre ze spraw w różnych instytucjach.
Najczęstsze zadania asystenta rodziny w ramach ustawy „Za Życiem”:
• Pomoc w uzyskaniu m.in. orzeczenia o niepełnosprawności, świadczeń pielęgnacyjnych czy jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł.
• Przekazywanie informacji dotyczących dostępnych rehabilitacji we Wrocławiu
m.in. w ramach opinii o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka (WWR).
• Wsparcie i towarzyszenie emocjonalne.
• Pomoc w dotarciu do miejsc oraz specjalistów, gdzie rodzina może otrzymać wsparcie.
• Opracowanie wspólnie z kobietą w ciąży i/lub rodziną indywidualnego katalogu możliwego wsparcia (baza danych adresowych).
• Załatwianie spraw w różnych instytucjach w imieniu rodziny na podstawie upoważnienia.
• Pomoc w pozyskaniu informacji na temat Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych oraz PFRON-u.
Ze wsparcia asystenta rodziny możesz skorzystać w każdej sytuacji, gdy wyrazisz taką wolę. W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie.
W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie „Za życiem” nie jest stosowana procedura przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Informacji w zakresie wsparcia asystenta rodziny udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie
tel. (23) 661 80 01 wew. 46, 47, 25
tel. kom. 530 006 733
Więcej informacji na temat wsparcia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” można uzyskać pod adresem:

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/
WAŻNE*
Ze wsparcia asystenta rodziny, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” możesz skorzystać rodzina posiadająca zaświadczenia lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu wystawiane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, chirurgii dziecięcej lub kardiologii dziecięcej.


 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie oraz Urząd Miasta i Gminy Sochocin zapraszają na spotkanie z ekspertem ZUS, który pomoże mieszkańcom naszej gminy założyć profil PUE ZUS umożliwiający złożenie wniosku elektronicznego o świadczenie z programu Dobry Start 300+.

 

 

 


Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie informuje,

 od 1 lipca 2021 roku wnioski o przyznanie świadczenia Dobry Start – 300+ należy składać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

 

Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, składać wnioski tylko online:

 • Przez Portal informacyjno–usługowy Emp@tia
 • Przez bankowość elektroniczną
 • Przez portal PUE ZUS

Wnioski należy składać do 30 listopada.


Zmiany w Karcie Dużej Rodziny od dnia 9 czerwca 2021 roku

Informujemy, że w związku z ogłoszeniem w dniu 25 maja 2021 roku ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (poz. 952) zostało wprowadzonych szereg zmian w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Od 9 czerwca 2021 roku każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Warunkiem jest dostęp do aplikacji mObywatel.

Dotychczas udostępniana przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych aplikacja mKDR stanie się z końcem czerwca br. nieaktywna.

W aplikacji mObywatel znajduje się także link do strony https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr, na której znajduje się mapa z partnerami KDR oraz z informacjami o zniżkach.

Do korzystania z aplikacji mObywatel niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego.

Instrukcje dotyczące sposobu założenia profilu zaufanego oraz uruchomienia aplikacji mObywatel dostępne są pod niżej wskazanymi linkami:

https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku

https://www.gov.pl/web/mobywatel/karta-duzej-rodziny-mkdr

Od 9 czerwca 2021 roku zmieniła się także wysokość opłat związanych z Kartą Dużej Rodziny. Za wydanie duplikatu Karty (gdy został zniszczona lub zgubiona) oraz za domówienie karty w formie tradycyjnej, w przypadku gdy członek rodziny wielodzietnej posiada tylko kartę w formie elektronicznej – opłata wynosi 10,00 zł.

Źródło:  https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej: Karta Dużej Rodziny
Jak i gdzie złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny?

 


Program CZYSTE POWIETRZE

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 411 ust. 10g – 10s ustawy – Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j .Dz. U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.);

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania
z Narodowego  Funduszu lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „CZYSTE POWIETRZE” może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. Na terenie miasta i gminy Sochocin zaświadczenia wydawane będą w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochocinie.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełniony WNIOSEK część I – żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Wypełnioną część II OŚWIADCZENIE osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia potwierdzające, że Narodowy Fundusz lub wojewódzki fundusz wymaga zaświadczenia w celu przyznania dofinansowania.

Wypełnioną część III OŚWIADCZENIE wnioskodawcy o dochodach swoich lub członka gospodarstwa domowego innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30e i art.. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( dochody nieopodatkowane).

Wypełniona część IV OŚWIADCZENIE wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego jego lub członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni.

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej  rozliczanej na zasadzie ryczałtu ewidencjowanego lub karty podatkowej – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zwierające informacje odpowiednio o : formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku

SPOSÓB WERYFIKACJI WNIOSKU

Dochodem przypadającym na jednego członka danego gospodarstwa domowego jest dochód
w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 111).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

1) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;

2) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
  w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Po zweryfikowaniu dochodu gospodarstwa domowego organ wydaje  zaświadczenie, w którym podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

OPŁATA SKARBOWA

Nie podlega opłacie.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Postępowanie w sprawie żądania wydania zaświadczenia kończy się wydaniem zaświadczenia w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot wzywa pisemnie osobę ubiegającą się oświadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

 • osobiście – poprzez złożenie korespondencji – w godzinach pracy Ośrodka,
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, podpisanej podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej lub podpisem zaufanym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • poprzez nadanie w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie, a jeżeli obowiązujące przepisy prawa np. do zachowania terminu czy innej czynności wymagają nadania pisma w placówce operatora wyznaczonego – w tej placówce.

dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem: 23 661 80 01, 23 661 80 25 wew. 46 lub 25

Wniosek o zaświadczenie


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie informuje, że wnioski
o ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego (500+) na okres świadczeniowy od 01 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. będą przyjmowane:

 • od 1 lutego 2021 r. on-line za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej,
 • od 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej w siedzibie MGOPS Sochocin lub za pośrednictwem poczty.

Zachęcamy Państwa do składania wniosków drogą elektroniczną.

Aby złożyć wniosek w tej formie należy w pierwszej kolejności założyć bezpłatny profil zaufany on-line (https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany) a następnie złożyć wniosek za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia

(https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0),

systemów bankowości elektronicznej oraz za pomocą portalu PUE ZUS.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2021/2022 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 • do dnia 30 kwietnia 2021 r. – ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021 r.;
 • od dnia 1 maja do dnia 31 maja 2021 r. – ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia
  31 lipca 2021 r.;
 • od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2021 r. – ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia
  31 sierpnia  2021 r.;
 • od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2021 r. – ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia
  30 września 2021 r.;
 • od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2021 r. – ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia
  31 października 2021 r.

opracowanie: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie

styczeń 2021 


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY

NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2020

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – wrzesień 2021,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2020 – wrzesień 2021

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Ciechanowie   [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa mazowieckiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:[1]
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 42,87 kg w tym:
NAZWA ARTYKUŁU ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L) ILOŚĆ KG

NA OSOBĘ

CUKIER BIAŁY 4 1 4,00
BURACZKI WIÓRKI 4 0,35 1,40
FASOLKA PO BRETOŃSKU 3 0,5 1,50
HERBATNIKI MAŚLANE 2 0,2 0,40
GROSZEK Z MARCHEWKĄ 8 0,4 3,20
MUS JABŁKOWY 2 0,72 1,44
KASZA JĘCZMIENNA 3 0,5 1,50
KONCENTRAT POMIDOROWY 7 0,16 1,12
MAKARON JAJECZNY 10 0,5 5,00
MLEKO UHT 7 1 7,00
OLEJ RZEPAKOWY 4 1 4
PASZTET DROBIOWY 2 0,16 0,32
PŁATKI OWSIANE 2 0,5 1,00
POWIDŁA ŚLIWKOWE 5 0,3 1,50
FILET W OLEJU 7 0,17 1,19
RYŻ BIAŁY 2 1 2,00
SER PODPUSZCZKOWY 4 0,4 1,60
SZYNKA DROBIOWA 8 0,3 2,40
SZYNKA WIEPRZOWA 4 0,3 1,20
MIÓD NEKTAROWY 1 0,5 0,50
KAWA ZBOŻOWA ROZPUSZCZOLNA 1 0,6 0,6
 1. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2020 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2020.
 2. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2020 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 70% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 30 KG). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020

Zasady postepowania w okresie zagrożenia  epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2020.

 1. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.
 2. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.
 3. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.
 4. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.
 5. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.
 6. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.
 7. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.

PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA”

            W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych przygotowało program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn: „Wspieraj Seniora”. Osoby w podeszłym wieku, które nie mogą liczyć na pomoc rodziny i sąsiadów mogą zgłaszać potrzebę zrobienia podstawowych zakupów dzwoniąc na specjalną infolinię dedykowaną seniorom: 22 505 11 11 od poniedziałku do niedzieli w godz. od 8.00 do 21.00 lub bezpośrednio dzwoniąc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie pod numery telefonów: 23 661 80 01, wew. 46, 47 lub 530 006 733 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Koszty zakupów pokrywa senior.

Seniorze, w jaki sposób możesz zgłosić swoje potrzeby?

KROK 1.

Zadzwoń na infolinię 22   505 11 11

 • Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę
  i godzinę kiedy dzwoniłeś.
 • Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00
 • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system  Centralnej Aplikacji Statystycznej.

KROK 2.

 • Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie.
  W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.
 • Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do Ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.
 • W razie wątpliwości, zadzwoń do Twojego ośrodka pomocy społecznej.

KROK 3.

 • Przychodzi do Ciebie osoba, którą OPS wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady
  i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
 • Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

KROK 4.

 • Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

PAMIETAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

Jednocześnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie zwraca się z ogromną prośbą do wszystkich chętnych do niesienia pomocy seniorom, dobrze funkcjonujących, sprawnych mieszkańców gminy Sochocin, o pomoc w robieniu zakupów artykułów podstawowej potrzeby osobom w podeszłym wieku mieszkającym w ich sąsiedztwie, które są samotne, niepełnosprawne bądź niesamodzielne.

Wyjaśniamy krok po kroku – Dobry Start

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie
przypomina, iż wnioski o świadczenie
„Dobry Start”
można składać
elektronicznie już od 1 lipca 2020 roku.

 

 

To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny 2020/2021.  Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na osiągany dochód.

 • Dla kogo wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia:

 • 20 roku życia;
 • 24 roku życia – w przypadku dzieci legitymujących się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność dziecka to: orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub wydawane na podstawie przepisów oświatowych: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego.

Program obejmuje również uczniów, jeżeli osiągnęli wiek 20 lat lub 24 lat w przypadku dzieci niepełnosprawnych, przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

Ważne!

 • Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie na dzieci uczące się w szkole  rozumianej jako szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
 • Warto też wspomnieć, że od 2019 r. wsparcie z programu „Dobry Start” w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.
 • Jednocześnie należy pamiętać, że program „Dobry Start” nie obejmuje dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej
  w szkole. Program „Dobry Start” nie obejmuje także studentów.
 • Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie dobry start są przyjmowane i realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie.

W przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wnioski przyjmują i rozpatrują powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR) właściwe według miejsca odpowiednio zamieszkania wnioskodawcy lub siedziby placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Ważne: Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do  świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku  do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w państwie Unii Europejskiego, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

 • Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny Pracy
i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl, bankowość elektroniczną oraz przez portal PUE ZUS
a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej wniosku „Dobry start” nie można złożyć drogą elektroniczną. W tym przypadku wnioski można  składać od 1 sierpnia w powiatowym centrum pomocy rodzinie osobiście lub listownie.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 • Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach (tj. wrześniu, październiku lub listopadzie) gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica.

 

 

UWAGA! UWAGA! UWAGA!

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie informuje, że w związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, warsztaty edukacyjne dotyczące praw konsumenckich i ekonomii budżetu domowego oraz warsztaty kulinarne zaplanowane na najbliższy poniedziałek, tj. 16 marca 2020 roku zostały odwołane. O nowym terminie spotkania poinformujemy Państwa w najbliższym czasie.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy!

Jednocześnie zwracamy się z ogromną prośbą do wszystkich Klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie do ograniczenia załatwiania spraw urzędowych w tut. Ośrodku.
W przypadku pilnych wniosków można wysłać e-maila na nasz adres: gops@sochocin.pl lub skontaktować się telefonicznie: (23) 661 80 01, wew. 46, 47, 25 lub 530 006 733.

Odpowiedzialna postawa wszystkich obywateli zmniejszy zagrożenia związane z potencjalnym rozprzestrzenianiem się wirusa, co w obecnej sytuacji powinno stanowić nasz wspólny priorytet.

Aktualności na temat koronawirusa SARS-CoV-2

O GOPS – ie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie jest jednostką organizacyjną Gminy Sochocin, nieposiadającą osobowości prawnej, finansowaną w formie jednostki budżetowej. Celem działalności GOPS jest doprowadzenie do możliwie pełnego życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem oraz umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie wykonuje zadania Gminy oraz zadania zlecone przez administrację rządową. Realizuje zadania wynikające z:

 • ustawy o pomocy społecznej
 • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
 • ustawy o świadczeniach rodzinnych
 • ustawy o świadczeniach wychowawczych
 • ustawy o Karcie Dużej Rodziny
 • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
 • ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy
 • ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Uchwały Nr 221 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. Poz. 1024 z 2013 r.)
 • Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego