Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona.

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach,domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.

Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.

Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. 

Gmina może kierować osoby bezdomne do placówek znajdujących się na terenie innych gmin prowadzonych przez gminę czy też na jej zlecenie, jeśli ma z tymi gminami podpisane stosowne porozumienie.

Pracownicy socjalni pozostają w stałym kontakcie z osobami bezdomnymi jak również ze służbą zdrowia i policją. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie udziela specjalistycznego poradnictwa, informuje o przysługujących formach pomocy, motywuje do podejmowania działań w kierunku przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej poprzez mobilizowanie do aktywności zawodowej, odbudowywania więzi rodzinnych, dbałości o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny oraz zachęca do leczenia odwykowego.
Bezdomni przebywający w schroniskach podpisują kontrakt socjalny, w którym zobowiązują się do podjęcia działań mających na celu poprawę ich sytuacji.Realizują również program wychodzenia z bezdomności oraz programy terapeutyczne wychodzenia z uzależnienia.