Głównym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji,
ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych. Ponadto Program mana celu poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowanie u nich prawidłowych nawyków żywieniowych.

Odbiorcy Programu:

Zgodnie z częścią V załącznika do ww. Uchwały Rady Ministrów ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w szczególności:


– dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
– uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
– osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ww. ustawy.

Osoby te muszą spełniać kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium,
o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, które wynosi dla osoby samotnej 634,00złmiesięcznie, dla osoby w rodzinie 514,00 zł miesięcznie.  Pomoc udzielana jest w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych. Ponadto w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie tej pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej pod warunkiem przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4  ww. ustawy.

Formami wsparcia w ramach Programu są:

– posiłek;
– świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy);
– świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Wymagane dokumenty

  1. ustny lub pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie dożywiania
  2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu
  3. dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy
  4. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny. np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/ niezdolności do pracy lub stosowne zaświadczenie lekarskie określające niepełnosprawność, a także dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia
  5. rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy w formie dożywiania.