Rządowy program dla rodzin, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:„KARTA DUŻEJ RODZINY”

DO KORZYSTANIA Z PROGRAMU UPRAWNIENI SĄ CZŁONKOWIE RODZINY WIELODZIETNEJ:

 • rodzice oraz małżonek rodzica;
 • dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 • dziecko w wieku powyżej 18. roku życia w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej  – zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu lub oświadczeniu w którym jest wskazane planowane ukończenie nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
 • dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
 • dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

W przypadku osób, powyżej 18 roku życia kontynuujących naukę, karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.

Od 1 stycznia 2018 r. istnieje możliwość złożenia wniosku o elektroniczną wersję karty. Jest to forma bezpłatna dla osób posiadających już karty tradycyjne –na wnioski złożone przed 31.12.2017 r. Wnioskowanie od razu o obie formy karty tj. formę elektroniczną i tradycyjną, wiąże się z brakiem obowiązku ponoszenia opłat za domówienie drugiej formy karty. Zwolnieni z opłaty są również ci członkowie rodzin wielodzietnych, dla których wniosek o kartę został złożony przed 1 stycznia 2018 r.  i dla których wniosek o domówienie karty w formie elektronicznej zostanie złożony najpóźniej 31 grudnia 2019 r. W pozostałych sytuacjach wydanie drugiej formy karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.  Elektroniczna forma karty jest rodzajem aplikacji, wymaga telefonu z oprogramowaniem Android.

Druk wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

DOKUMENTY DO WGLĄDU NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU:

 • w przypadku rodzica  – dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa (do wglądu);
 • w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość ( do wglądu);
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej – dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka – oryginał (do wglądu) lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo
  w rodzinnym domu dziecka, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał(do wglądu) lub odpis postanowienia;
 • w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie
  o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Karta Dużej Rodziny upoważnia do:

Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki są dostępne na stronie RODZINA.GOV.PL