„Rodzina 500 +” to nowe świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługujące rodzinom wychowującym dzieci (zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?

–  rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dzieci do  18 roku życia
–  świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców
– w przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic,który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek i otrzymają wsparcie z uwzględnieniem okresu, w którym faktycznie sprawują opiekę(zgodnie z wyrokiem sądu).

Kryterium dochodowe

– świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko będzie przysługiwać niezależnie od dochodu.

–  rodzina z jednym dzieckiem otrzyma 500 zł jeśli jej dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł lub 1200 zł gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

 Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie do ukończenia
18 roku życia;
w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia ( czyli w przypadku wieloraczków )pierwsze dziecko oznacza jedno z tych wskazane przez osobę ubiegającą się.)

Niepełnosprawne dziecko oznacza dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Co należy zrobić aby otrzymać świadczenie wychowawcze?

1.   złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze od dnia 1 sierpnia

2. wniosek można złożyć również drogą elektroniczną od dnia 1 lipca.

 Do wniosku należy dołączyć:

– dokument tożsamości (do wglądu);

– odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,

– odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, postanowienia sądu
o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;

zaświadczenie od komornika lub sądu okręgowego o wyegzekwowanych alimentach z roku kalendarzowego poprzedzającego okres świadczeniowy;

– przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

– zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w  roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

– odpowiednie zaświadczenie w przypadku dochodu uzyskanego (tj. m.in. w przypadku podjęcia pracy: umowa o pracę oraz zaświadczenie od pracodawcy o uzyskanym dochodzie netto za drugi przepracowany miesiąc od podjęcia zatrudnienia);

-odpowiednie dokumenty w przypadku wnioskowania o dochód utracony (np. utrata pracy –świadectwo pracy);

– inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego;

 –   gdy rodzina ubiega się o 500 złotych na drugie i kolejne dziecko, nie ma konieczności dołączania informacji o dochodach