Kto może korzystać z pomocy żywnościowej?

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością,bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą oraz uzyskujące dochód nieprzekraczający:

 • 1268,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 • 1028,00  zł w przypadku osoby w rodzinie ( dochód na osobę w rodzinie).,

czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Jak otrzymać pomoc żywnościową?

Należy:zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej (OPS) lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

 Podprogramu. Osoby bezdomne mogą zgłaszać się po pomoc bez skierowania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie współpracuje z Bankiem Żywności
w Ciechanowie, który pełni funkcję organizacji partnerskiej o zasięgu regionalnym.

Jakie produkty spożywcze można otrzymać?

Osoby potrzebujące otrzymują m.in. artykuły:

 • Skrobiowe (np. makarony, ryże)
 • Mleczne (np. sery, mleko)
 • Warzywne i owocowe (np. dżemy, koncentrat pomidorowy, fasola)
 • Mięsne (np. gulasz, szynka, pasztet)
 • Olej, cukier, herbatniki itp.

Paczka to minimum kilka (co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo  z  artykułów składających się na zestaw roczny dla każdej osoby potrzebującej.

Na czym polegają działania towarzyszące?

Osoby potrzebujące mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących:

 • przygotowywania posiłków,
 • dietetyki oraz zdrowego odżywiania,
 • sprawnego zarządzania budżetem domowym,
 • zapobiegania marnowaniu żywności

Kursy mają pomóc w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz w zarządzaniu budżetem domowym.

Wymagane dokumenty

 1. ustny lub pisemny wniosek o udzielenie pomocy w formie paczki żywnościowej
 2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu
 3. dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy
 4. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny
 5. Oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową w ramach POPŻ 2014-2020
 6. rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego

Forma załatwienia

Skierowanie  do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)